SPOLUPRÁCE

SOFIJSKÁ UNIVERZITA SV. KLIMENTA OHRIDSKÉHO

SOFIJSKÁ UNIVERZITA SV. KLIMENTA OHRIDSKÉHO (SU) je první bulharská vysoká škola. CENTRUM TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI (CIST) je interdisciplinární výzkumná a vzdělávací jednotka SU-NIS, jejímž cílem je navázat úspěšnou spolupráci mezi univerzitou – akademickou obcí a průmyslem – malými a středními podniky, nevládními organizacemi, veřejnou správou, místní komunitou, bankovními a finančními institucemi za účelem koordinace úsilí při zavádění a širokém využívání současných technologií.

Business Foundation for Education

BUSINESS FOUNDATION FOR EDUCATION (BFE) je přední bulharská nevládní organizace, která byla založena v roce 2005 s cílem působit ve veřejném zájmu.
Organizace navazuje na svůj úspěšný projekt USAID zaměřeného na posílení konkurenceschopného rozvoje pracovní síly v Bulharsku.
BFE je uznávaným lídrem v oblasti celoživotního vzdělávání a kariérového poradenství a rozvoje pracovní síly v Bulharsku. V posledních 16 letech BFE aktivně přispívala a využívala sdílené know-how a inovace v oblasti vzdělávání a kariérového poradenství v celé Evropě. Tým koordinoval a podílel se na více než 50 evropských projektech, v jejichž rámci bylo vyvinuto a zavedeno mnoho nových, vysoce kvalitních otevřených online nástrojů a vzdělávacích zdrojů pro zvyšování kvalifikace jak profesionálů (pedagogů a poradců pro kariérové poradenství), tak studentů.

UNIVERZITA LINK CAMPUS

Link Campus University (LCU) působí od roku 1999 jako italská pobočka Maltské univerzity a byla přijata do italského univerzitního systému na základě dekretu ministra školství, univerzit a výzkumu (č. 374 – 21. září 2011).
Posláním LCU je podpora výzkumu, studia a vzdělávacích aktivit. Hlavním cílem je rozvoj a šíření znalostí v oblasti ekonomie, podnikání, práva, mezinárodních a politických vztahů, komunikace a dalších oborů socioekonomického, uměleckého, kulturního, environmentálního a zdravotnického zaměření. Univerzita spolupracuje se soukromými a veřejnými institucemi a společnostmi na všech úrovních a předává jim odborné znalosti, know-how a technologie.

Česká zemědělská univerzita v Praze

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE je veřejná vysoká škola s dlouholetou tradicí a respektovaným postavením mezi evropskými a světovými vysokými školami. V bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na šesti fakultách a jednom institutu studuje přibližně 20 000 studentů. Zahraniční studenti dosahují více než 20 % z všech zapsaných studentů. ČZU je členem Euro-League for Life Sciences – sítě předních univerzit v oborech Management přírodních zdrojů, Zemědělské a lesnické vědy, Vědy o živé přírodě, Potravinářské vědy, Vědy o životním prostředí a Zelené vzdělávání.
INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ (IVP) je samostatnou univerzitní jednotkou, která zajišťuje studium pedagogiky a kariérového poradenství. Studenti získávají kompetence v oblasti pedagogiky, psychologie, řízení vzdělávacího procesu a kariérového poradenství.

Innovation Hive

INNOVATION HIVE je soukromá nezisková organizace se sídlem v řecké Larisse. Jejím hlavním posláním je přinášet inovace v různých oblastech IT aplikací.
Cílem Innovation Hive nalézat řešení nových inovačních výzev, dosáhnout růstu, udržitelnosti a maximalizovat dopad na společnost. Za účelem dosažení tohoto cíle se strategie organizace zaměřuje na výzkum a vzdělávání a také na podporu inovací prostřednictvím zapojení akademické obce, průmyslu a veřejného sektoru s využitím metodik spoluvytváření a přístupu quadruple helix.