Partnership

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ (СУ) е първото българско висше учебно заведение. СУ е образователна институция, избрала пътя на развитието на научните изследвания. ЦЕНТЪРЪТ ЗА ТЕХНОЛОГИИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО (CIST) е интердисциплинарна изследователска и обучителна единица на СУ-НИС, насочена към установяване на ползотворно сътрудничество между университета – академичната общност, и индустрията – МСП, НПО, публична администрация, местна общност, банкови и финансови институции за координиране на усилията за широко разпространение и внедряване на съвременните технологии.

Фондация на бизнеса за образованието

Фондацията на бизнеса за образованието (ФБО) е водеща българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи в обществен интерес.

Фондацията използва капацитета и продължава усилията на успешния проект Пазар на труда на USAID, насочен към укрепване на конкурентоспособното развитие на работната сила в България.

ФБО е признат лидер в областта на ученето през целия живот, кариерното ориентиране и развитието на работната сила в България.

През последните 16 години ФБО активно допринесе и се възползва от споделеното ноу-хау и иновациите в образованието и кариерното консултиране в цяла Европа. Екипът е координирал и участвал в повече от 50 европейски проекта, които са разработили множество иновативни, висококачествени отворени онлайн инструменти и ресурси за обучение и повишаване на квалификацията, както на преподаватели и кариерни консултанти, така и на обучаеми.

Link Campus University

Link Campus University (LCU) работи от 1999 г. като италиански филиал на Университета на

Малта и е приет в системата на италианските университети с указ на министъра на образованието, университета и научните изследвания (№ 374 – 21 септември 2011 г.).

Мисията на LCU е да насърчава научните изследвания, проучванията и образователни дейности. Основните цели са развитието и разпространението на знания в областта на икономиката, международните и политическите отношения, бизнес организацията, комуникацията, правните въпроси и всички други дисциплини от социално-икономически, художествени, културни, екологични и свързани със здравето

бази. Университетът си сътрудничи с частно-публични институции и компании на всички нива, като предава опит, ноу-хау и технологии.

Чешки университет по природни науки

ЧЕШКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ПРАГА (CZU) е държавен университет с дълга традиция и уважавана позиция сред европейските и световни висши учебни заведения. Има около 20 000 студенти, записани в бакалавърски, магистърски и други програми в шест факултета и един институт. Чуждестранните студенти (както дипломирани, така и студенти по Еразъм+) достигат повече от 20% от всички записани студенти.

CZU е член на Евролигата за природни науки  – мрежа от водещи университети в областта на управлението на природните ресурси, селското и горското стопанство, науки за живота, науки за храните, науки за околната среда и зелено образование.

ИНСТИТУТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ (IEC) е независимо университетско звено, което предоставя обучение по педагогика и кариерно консултиране, студентите придобиват компетенции по педагогика, психология, управление на образователния процес и кариерно ориентиране.

Innovation Hive

Innovation Hive е частна организация с нестопанска цел, разположена в Лариса, Гърция. Нейната основна мисия е

внедряването на отворени иновации в различни области на приложенията, базирани на голямото партньорство на заинтересованите страни.

Чрез създаването на симбиотичен съюз между обществото, академичните среди и индустрията, целта на Innovation Hive е да намери решения на новите иновационни предизвикателства, да постигне растеж, устойчивост и да увеличи максимално въздействието върху обществото. За да постигне тази цел, стратегията на организацията е да провежда изследвания и образование, както и да насърчава иновациите чрез постигане на участието на обществото, академичните среди, индустрията и публичния сектор с използването на методологии за съвместно създаване и подход на четворна спирала.