ОТНОСНО

В резултат на сериозните трансформации в обществото като 4-та индустриална революция, изменението на климата и прехода към кръгова икономика, икономическата нестабилност, демографските промени и COVID, през следващите десетилетия работната сила във всички сектори трябва да притежава набор от компетенции, за да може да се адаптира към промените и да има удовлетворяваща кариера и пълноценен живот.

Проектът на 4s има за цел да разработи игровизирана отворена онлайн програма за обучение (MOOC) за студенти и учащи се по 4 трансверзални умения, които са идентифицирани като критични за работната сила през 21-ви век:

1) дигитални компетентности

2) екологични умения и екологично съзнание

3) предприемачество и иновации

4) социални умения

гъвкавост, устойчивост, критично мислене, емпатия, сътрудничество и др.